Menu
Najlepsze włoskie kawy
Producenci
W naszej ofercie kawy od najlepszych włoskich producentów. Polecamy znane i lubiane marki jak również lokalne palarnie kawy, które oferują niepowtarzalne i doskonałe w smaku mieszanki. Poznaj z nami kawowe smaki Italii.

Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ITALCOFFEE.PL
 
* określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy ITALCOFFEE.PL, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta, zasady i warunki składania Zamówień drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym
* zawiera istotne informacje o sprzedawcy, sklepie, formach płatności i dostawy, a także o prawach Konsumenta.
 
 
I. DEFINICJE
 
1. Dni robocze -dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie będąca osobą prawną której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie;
3. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23.04.1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria zawarte w art. 21(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Konto - przydzielona, odrębna funkcja Sklepu pozwalająca Klientowi na założenie swojego odrębnego Konta;
6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego italcoffee.pl;
7. Rejestracja - utworzenie przez Klienta swojego osobistego Konta, wykorzystując formularz rejestracyjny zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie italcoffee.pl;
8. Sklep internetowy (sklep) - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem italcoffee.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;
9. Sprzedawca - firma CityBookings Monika Bartnicka-Di Giovanni z siedzibą w Sulejówku, ul. Grabskiego 24, kod pocztowy: 05-070, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9521653347, REGON: 712576855;
10. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
11. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą CityBookings Monika Bartnicka-Di Giovanni, a Klientem korzystającym ze strony internetowej Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednocześnie rodzaj i ilość Towaru.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem italcoffee.pl i jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy ITALCOFFEE.PL działający pod adresem https://www.italcoffee.pl prowadzony jest przez firmę CityBookings Monika Bartnicka-Di Giovanni, ul. Grabskiego 24, 05-070 Sulejówek, NIP: 9521653347, REGON: 712576855.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu następujących wymogów  technicznych:

- komputer z dostępem do internetu (przeglądarki internetowe Internet Explorer, Chrome, Firefox w aktualnej wersji), który zapewnia obsługę plików cookies i skryptów JavaScript, dostęp do poczty elektronicznej i do programu obsługującego pliki pdf.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie głównej strony internetowej https://www.italcoffee.pl. Klient, w dowolnym czasie, może pobrać i wydrukować Regulamin.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Konta, lub też wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu, zaakceptować treść Regulaminu i podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe.

3. Sklep może odmówić Klientowi prawa do korzystania ze Sklepu w przypadku, gdy został naruszony Regulamin (podane zostały dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, naruszone zostało dobro osobiste osób trzecich, Klient dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami korzystania z sieci internet).

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego ITALCOFFEE.PL należy wejść na stronę internetową https://www.italcoffee.pl i dokonać wyboru Towarów dodając je do koszyka.

2. W dostępnym na stronie elektronicznym formularzu zamówienia, Klient, podejmując odpowiednie kroki zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, określa jaki Towar i w jakiej ilości chciałby zamówić, podając również lokalizację dostawy i formę płatności.

3. Ceny za Towar podane w Sklepie są cenami całkowitymi zawierającymi podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów transportu (podane w zakładce Czas realizacji i koszty dostawy )

4. W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość dokonania zmiany wprowadzonych danych lub wybranego Towaru.  W tym celu należy kierować się komunikatami dostępnymi na Stronie.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych i zaakceptowaniu Regulaminu, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawierać będzie następujące informacje - opis wybranych Towarów, cenę jednostkową i całkowitą, czas i koszt dostawy, wybraną metodę płatności oraz ew. cenę wszelkich innych dodatkowych kosztów.

6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.                                                                                                                                   Naciskając przycisk 'Potwierdzam zakup', Klient poświadcza wolę zawarcia Umowy sprzedaży z CityBookings Monika Bartnicka-Di Giovanni, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Umowę uważa się za zawartą w momencie wpłynięcia Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sprzedającego. Jednocześnie Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszelkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. W przypadku, gdy Klient chciałby anulować/ zmienić złożone Zamówienie przed jego dostarczeniem, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z ITALCOFFEE wysyłając mail na adres: sklep@italcoffee.pl

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i anulowania Zamówienia Klienta w przypadku, gdy wybrany towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, czy też dane rozliczeniowe/osobowe Klienta są niepoprawne lub niekompletne.

 

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów możliwa jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub paczkomatów (zgodnie z opcją wybraną przez Klienta w momencie składania Zamówienia).

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Termin realizacji dostawy wynosi 1 - 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.                 W przypadku Towarów z opcją 'Na zamówienie', lub w szczególnych przypadkach, termin realizacji może się zmienić.                                                                                                            Informacje dotyczące metod płatności i kosztów dostawy na stronie:   Czas realizacji i koszty dostawy

 

VI. METODY PŁATNOŚCI

1. Dostępne formy płatności za złożone Zamówienie:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy                                                                   - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro                     -szybka płatność za pośrednictwem PayU                                                                                       - za pobraniem, czyli w momencie dostarczenia Towaru do Klienta

2. W przypadku wyboru płatności z góry, Zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Podmiotem swiadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

 VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje 14-dniowy termin odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny rezygnacji.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  (wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@italcoffee.pl.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

 

VIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku, gdy Klient zgłasza wolę odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi otrzymane od niego płatności (zwrot kwoty za zakupiony Towar i koszty dostawy).

2. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu przesyłki do Klienta.

3. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w sposób, w jaki zostało opłacone Zamówienie. Jednocześnie Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dn. 30.05.2014r. o Prawach Konsumenta, w szczególności Umowy:                                                                                                                                                   - w której przedmiotem Zamówienia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym, oryginalnym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić z uwagi na względy higieniczne oraz ochrony zdrowia;                                                                                                                                                - w której przedmiotem Zamówienia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do spożycia

 

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi w Kodeksie Cywilnym (art. 556 i art. 556[1] - 556[3]  Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@italcoffee.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić wadę Towaru, przedstawić dowód zakupu, a jeśli to możliwe, załączyć zdjęcia.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawa z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.), oraz ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r., poz.827.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl